Struktuur ja juhtimine

Holm pank (Holm Bank AS) koos tütarettevõttega Holm Bank Latvia SIA moodustuvad Holm grupi, mille peamiseks tegevusalaks on era- ja äriklientide finantseerimine. Grupp pakub krediiditeenuseid Eesti ja Läti turgudel, hoiuseid kaasatakse Eestis, Saksamaal ja Austrias.

Holmi ainuomanik ja aktsionär on OÜ Koduliising. Grupi tegevust juhivad panga juhatus ja nõukogu. Juhatus on aruandluskohustuslik nõukogu ees ning võtab vastu ettevõtte operatiivse ja taktikalise juhtimisega seotud otsuseid. Nõukogu teeb otsuseid ettevõtte pikaajalise strateegilise juhtimise üle.

Struktuur ja juhtimine

Juhtkond

Panga juhatus koosneb kolmest pikaajalise finantskogemusega liikmest, kes vastutavad panga igapäevase juhtimise eest vastavalt nõukogu poolt kinnitatud strateegiatele ja üldpõhimõtetele. Juhatuse liikmed määrab kolmeks aastaks ametisse nõukogu.

Juhtkonna liikmed aitavad kaasa põhiväärtuste ja ootuste töötajatele edastamisel, samuti aitavad koost nõukoguga edenda, jälgida ja hinnata riskikultuuri, kaaluvad riskikultuuri mõju finantsstabiilsusele, riskiprofiilile ja tugevale juhtimisele ning teevad vajadusel muudatusi.

Kaspar Kalvet

Tegevjuht, juhatuse esimees

Kaspar on töötanud finantssektoris erinevatel juhtivatel ametikohtadel, erineva ärimudeli ja suurusega pankades 15 aastat, sellest suure osa Eestist väljaspool Saksamaal, Itaalias ja Lätis. Ta on kogenud ärijuht, riskijuht ja vastutanud pangas nii müügi kui ka kõigi tugifunktsioonide eest. Holm panga juhina alustas ta 2022. aasta lõpus.

Vastutusvaldkonnad: müük, finants, IT-arendus, turundus- ja kommunikatsioon, analüütika

Kaspar Kalvet

Monika Tomberg

Juriidilise osakonna juht

Monika omab üle 15-aastast kogemust finantssektoris ja pikaajalist kogemust õigusvaldkonnas. Varem on ta juhtinud krediidi- ja finantseerimisasutuste õigusosakondi ning töötanud finantssektori ettevõtete õigusnõustajana. Holmiga liitus ta 2022. aasta kevadel, kuid oli õigusnõustajana kaasatud alates panga loomisest.

Vastutusvaldkonnad: juriidika, kohtu- ja täitemenetlus, andmekaitse, krediidihaldus, personal

Monika Tomberg

Arvi Lipp

Riskijuht

Enam kui 30-aastase kogemusega pangandussektoris on Arvi kogenud juht. Oma karjääri jooksul on ta juhtinud edukalt riskiosakondi erinevates krediidiasutustes ja töötanud mitmetel teistel juhtivatel ametikohtadel, sealhulgas krediidi-, riski- ja kliendisuhete vallas. Holm pangaga liitus Arvi 2021. aasta suvel.

Vastutusvaldkonnad: vastavuskontroll ja AML, krediidirisk, operatioonirisk, talituspidevus, infoturve

Arvi Lipp

Nõukogu

Panga nõukogu koosneb viiest liikmest, kes vastutavad grupi strateegiliste otsuste ja juhatuse tegevuse järelevalve eest. Nõukogu liikmed määrab kolmeks aastaks ametisse aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd.

Arne Veske, nõukogu esimees

Arne omab pikaajalist kogemust finantssektori juhina, olles olnud Holmi ja panga eelkäija Koduliising AS-iga seotud ligikaudu 25 aastat. Nõukogu esimehena vastutab ta Holmi müügi, turunduse, klienditeeninduse ning suhete, toodete ja teenuste valdkondade eest.

Kelly Veske

Kelly on aastaid olnud Holmi ja panga eelkäija Koduliising AS-i juhatuse liige ning tunneb seetõttu Holmi äri, tooteid ja kliente. Ta on vastutav nõukogu liige personalijuhtimise valdkonnas, klienditeeninduses ja -suhetes.

Pärt Kivaste

Pärt omab ligi 10-aastast panganduskogemust Hansapangas ning viimased aastad on ta edukalt tegelenud investeerimisnõustamisega. Finantssektori asjatundja ja kogenud juhina toetab ta Holm panka oma teadmistega ettevõtte üldjuhtimisest ja arendamisest, strateegilisest planeerimisest, finantsanalüüsist ja inimeste juhtimisest. Nõukogus vastutab ta finantsjuhtimise, raamatupidamise, riskijuhtimise ja hoiuste kaasamise eest.

Ruslan Mahhov

Ruslanil on mitmekülgne kogemus erinevatest krediidiasutustest. Ta on finantsjuht ja nõustaja ning erinevate FinTech ja Start-Up ettevõtete asutaja. Holmi nõukogu liikmena vastutab ta peamiselt toodete ja teenuste, riskijuhtimise, krediidijuhtimise ning IKT valdkonna eest.

Reimo Hammerberg

Reimol on pikaajaline ja mitmekülgne kogemus pangandus-, finants- ja kindlustusõiguses, olles praktiseerinud nendes valdkondades alates 2001. aastast advokaadibüroos Sorainen. Lisaks omab ta varasemat kogemust finants- ja krediidiasutuste nõukogu liikme ametikohal. Holmi nõukogu liikmena vastutab ta peamiselt õigus- ja vastavuskontrolli valdkonna eest.

Komiteed

Juhatuse ja nõukogu abistamiseks nende ülesannete täitmisel on moodustatud erinevate vastutusvaldkondadega komiteed.

Holm panga tööd reguleerivad järgmised komiteed:

Auditikomitee, moodustatud nõukogu poolt annab nõu raamatupidamise, auditi, sisekontrolli ja siseauditi küsimustes ning täidab ka riskikomitee ülesandeid.

Krediidikomitee, moodustatud panga nõukogu poolt lähtub oma tegevuses nõukogu poolt kinnitatud tegevuspõhimõtetest, on pädev organ, mis teeb krediidi väljastamisega seotud otsuseid.

Töötasukomitee, moodustatud nõukogu poolt on pädev organ, mis teostab peaasjalikult järelevalvet juhtide ja töötajate tasustamise üle ning hindab vähemalt üks kord aastas tasustamise põhimõtete rakendamist.

IT/Arenduskomitee, moodustatud panga juhatuse poolt hindab kontserni arenguvajadusi IT valdkonnas ja koordineerib IT-arenduse prioriteete.

Aktiva ja passiva juhtimise komitee, moodustatud juhatuse poolt. Selle komitee põhiülesanne on tagada Grupi piisav kapitaliseeritus ja likviidsus.

Proportsionaalsuse põhimõttele tuginedes ei ole loodud eraldi riskikomiteed ja nomineerimiskomiteed. Nomineerimiskomitee ülesandeid täidab nõukogu ja riskikomitee ülesandeid auditikomitee.

Oled finantsteenuse pakkuja Holm Bank AS kodulehel. Enne iga lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
© 2024. Holm Bank AS