Korduma kippuvad küsimused

Väikelaen, Investeerimislaen, Limiidilaen

Holmist saavad ärilaenu taotleda Eestis registreeritud ja vähemalt 12 kuud tegutsenud juriidilised isikud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad.
Holmi ärilaenu saab kasutada nii ettevõtte majandustegevuse alustamiseks kui ka selle laiendamiseks. Paljud Holmi ärikliendid on kasutanud ärilaenu näiteks hooajakaupade, ettevõtte tegevusega seotud masinate või seadmete soetamiseks.
Holmi ärilaenu taotlemiseks:
täida laenutaotlus Holmi kodulehel või
täida laenutaotlus Holmi iseteeninduses või
küsi pakkumist aadressilt arilaenud@holmbank.ee.
Ärilaenu taotlemiseks tuleb esitada:
• ettevõtte esindaja poolt kinnitatud laenutaotlus;
• ettevõtte finantsaruanded (viimase, lõppenud majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne; jooksva majandusaasta viimase täiskvartali bilanss ja kasumiaruanne);
• juriidilise isiku ankeet;
• ettevõtte pangakonto(de) väljavõtted taotluse esitamisele eelneva 6 kuu kohta;
• kui laenu tagatiseks on ettevõtte omaniku või juhatuse liikme käendus, siis käendaja ankeet;
• käendaja pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta.
Holm võib laenuotsuse tegemiseks küsida täiendavaid dokumente või andmeid, mis võivad osutuda konkreetse projekti finantseerimisel vajalikuks.
Ärilaenu taotlemise üks põhieesmärk on ettevõttele täiendavate väärtuste loomine (näiteks uued masinad, seadmed või kaubavaliku laiendamine vms). Lähtuvalt seadustest tulenevatest kohustustest soovib Holm Bank AS teada, millist täiendavat väärtust loob taotletav ärilaen ettevõttele.
Muutuvas majanduskeskkonnas või kiirekasvulise ettevõtte puhul võib ilmneda, et viimase täisaasta finantsaruanded (bilanss ja kasumiaruanne) ei peegelda ettevõtte majandustegevust enam adekvaatselt. Seetõttu on tarvis Holmi ärilaenu taotlemisel esitada ka jooksva majandusaasta viimase täiskvartali finantsaruanded.
Holmi ärilaenu tagatiseks sobivad:
• hüpoteek ettevõttele või ettevõttega lähedalt seotud isikule kuuluvale kinnisasjale;
• ettevõtte juhatuse liikme või omaniku käendus;
• ettevõttega majanduslikult seotud juriidilise isiku garantii;
• KredExi või Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) käendus.
Seadusest tulenevalt on pangal kohustus ärilaenu taotlemisel nõuda „Juriidilise isiku ankeedi“ täitmist, kuhu märgitakse peamised andmed ettevõtte ja selle omanike kohta. Lisaks on pangad kohustatud oma tegevuses juhinduma põhimõttest „tunne oma klienti“, et vältida rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, tagamaks majanduskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse.
Holm finantseerib meelsasti alustavaid ettevõtteid. Alustavatel ettevõtetel puudub majandustegevuse ajalugu, mistõttu Holm hindab nende puhul peamiselt ettevõtte omanikke ja juhtkonna jätkusuutlikkust ning äriplaani tugevust.
Holmist saavad ärilaenu taotleda Eestis registreeritud ja tegutsevad juriidilised isikud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad (v.a vähem kui 12 kuud tegutsenud FIE-d).
Pangad peavad koguma tegeliku kasusaaja kohta infot nii rahapesu tõkestamise kui ka maksualase teabevahetuse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Holm juhindub oma tegevuses vastutustundliku laenamise põhimõtetest ja peab andma hinnangu ka käendaja maksevõimele. Käendaja maksevõime peab olema käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks piisav. Käendaja maksevõime hindamiseks ja käenduslepingu sõlmimiseks vajab Holm pank käendaja kohta „Käendaja ankeedis“ sisalduvat lisainfot.
Holm on huvitatud omafinantseeringu päritolust, sest omafinantseering näitab ettevõtte kapitali kaasamise võimet. Eelkõige soovib pank teada, kas omafinantseering pärineb ettevõtte omanikelt, on seotud hankijate maksetähtaja pikenemisega (sh ületähtaja võlgnevused) või pärineb muudelt kreeditoridelt.
Tulenevalt seadusandlusest on finantsasutustel kohustus täita hoolsusmeetmeid, mille hulka kuulub ka „Tunne oma klienti“ nõuete täitmine (https://pangaliit.ee/rahapesu-tokestamine). Üheks alusmaterjaliks on kliendi pangakonto väljavõte, mis annab ülevaate kliendi igapäevasest majandustegevusest.
Ettevõtte majandustegevuses võib tekkida olukordi, kus ettevõtte likviidsus on piiratud, mistõttu tekivad makseraskused. Kõige olulisem makseraskuste tekkimise puhul on Holm panga informeerimine sellest esimesel võimalusel. Ettevõtte võlgade tekkimist ja ettevõtte sattumist Maksehäirete registrisse on võimalik ennetada koostöös pangaga, mille käigus jõutakse kõige optimaalsema, mõlemaid osapooli rahuldava lahenduseni.
Käendus on käendaja poolt antud tagatis. Käendaja on isik, kes vastutab laenuvõtja poolt võetud laenu eest. Kui laenuvõtja jätab tagasimaksed tegemata, siis on käendaja kohustatud tekkinud võla ise tasuma. Mitme käendaja puhul vastutavad kõik käendajad ühiselt. Käendajaks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik või Eestis alalist elamisluba omav inimene, kellel peab olema kindel sissetulek ja ei tohi olla võlgnevusi.

Tähtajaline hoius ettevõtetele

Juriidilised isikud hoiuseid iseteeninduses avada ei saa. Hoiuse avamiseks täida meie kodulehel olev ärikliendi hoiuse taotlus ning me võtame sinuga ühendust.
Holmi hoiused on kaitstud riikliku Tagatisfondi hoiuste tagamise osafondiga. Vajadusel hüvitatakse hoiused koos intressiga, kuid mitte rohkem kui 100 000 € suuruses summas ühe hoiustaja kohta. Tutvu hoiustaja teabelehega siin.
Seadusest tulenevalt on pangal kohustus hoiuse taotlemisel nõuda „Juriidilise isiku ankeedi“ täitmist, kuhu märgitakse peamised andmed ettevõtte ja selle omanike kohta. Lisaks on pangad kohustatud oma tegevuses juhinduma põhimõttest „tunne oma klienti“, et vältida rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, tagamaks majanduskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse.
Tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestastamise seadusest, on meil pangana kohustus saada kliendist piisav ülevaade ning teada, kas hoiustatav summa on meile kliendi kohta eelnevalt teadaolevale informatsioonile tavapärane või pigem mitte. Raha päritolu kohta küsides võime paluda kliendil esitada lisaandmeid ja dokumente raha päritolus veendumiseks.
Täitmaks meile kui, pangale seatud hoolsuskohustust, palume Sul tuvastada end video teel Veriff OÜ keskkonnas. Tuvastamiseks on vajalik internetiühendusega seade, millel on töötav kaamera. Pane valmis enda isikut tõendav dokument ning järgi ekraanil samm-sammult esitatud juhiseid. Personaalse lingi isikusamasuse tuvastamiseks saadame Sulle e-posti aadressile.
Hoiuse ennetähtaegseks lõpetamiseks palun saada meile vastavasisuline avaldus iseteeninduses või e-kirjaga aadressil info@holmbank.ee. Seejärel teeme vastava otsuse 14 päeva jooksul alates avalduse saamisest. Juhime Sinu tähelepanu sellele, et lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kaotad hoiuperioodi jooksul juba teenitud intressid ning vastavalt tähtajalise hoiuse lepingu üldtingimustele on meil õigus pidada hoiusesummast kinni ennetähtaegse väljamakse tasu, milleks on 2% hoiusummast.

Liising

Holmist saavad liisingut taotleda Eestis registreeritud ja tegutsevad juriidilised isikud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad (v.a vähem kui 12 kuud tegutsenud FIE-d).
Holm liisingut saab kasutada ettevõtte majandustegevuse kasvatamiseks ja laiendamiseks. Paljud Holmi ärikliendid on kasutanud liisingut näiteks hooajakaupade, ettevõtte tegevusega seotud masinate või seadmete soetamiseks.
Holmi liisingu taotlemiseks ja lepingu sõlmimiseks pöördu meie koostööpartnerite poole: NORD Varaliising OÜ, RK Varaliising OÜ, Fairown Finance OÜ.
Liisingu taotlemiseks tuleb esitada ettevõtte esindaja poolt kinnitatud liisingutaotlus, ettevõtte finantsaruanded (viimase lõppenud majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, jooksva majandusaasta viimase täiskvartali bilanss ja kasumiaruanne) ning „Juriidilise isiku ankeet“. Ettevõtte majandustegevuse täieliku ülevaate saamiseks esita ka ettevõtte pangakonto(de) väljavõtted taotluse esitamisele eelneva 6 kuu kohta.
Kui liisingu tagatiseks on ettevõtte omaniku või juhatuse liikme käendus, siis peab käendaja allkirjastama lisaks „Käendaja ankeedi“ ning lisama selle juurde käendaja pangakonto väljavõtte viimase 6 kuu kohta. Holm võib liisinguotsuse tegemiseks küsida täiendavaid dokumente või andmeid, mis võivad osutuda konkreetse projekti finantseerimisel vajalikuks.
Liisingu taotlemise üks põhieesmärk on kauba/tootevaliku laiendamine (näiteks uued masinad, seadmed või kaubavaliku laiendamine vms). Lähtuvalt seadustest tulenevatest kohustustest soovib Holm teada, millist täiendavat väärtust loob taotletav liising ettevõttele.
Muutuvas majanduskeskkonnas või kiirekasvulise ettevõtte puhul võib ilmneda, et viimase täisaasta finantsaruanded (bilanss ja kasumiaruanne) ei peegelda ettevõtte majandustegevust enam adekvaatselt. Seetõttu on tarvis Holmi liisingu taotlemisel esitada ka jooksva majandusaasta viimase täiskvartali finantsaruanded.
Holmi liisingu poolt teostavata tehingu põhitagatiseks on renditav vara. Enne kui soovid vara rendile võtta, tuleb vara hinnata Holmi poolt aktsepteeritava hindaja juures. Täiendavalt põhitagatisele on võimalik seada tagatiseks ettevõte või juhatuse liikme või omaniku käendus, ettevõttega majanduslikult seotud juriidilise isiku garantii, hüpoteek ettevõtte või ettevõttega lähedalt seotud isikule kuuluvale kinnisvarale.
Seadusest tulenevalt on pangal kohustus liisingu taotlemisel nõuda „Juriidilise isiku ankeedi“ täitmist, kuhu märgitakse peamised andmed ettevõtte ja selle omanike kohta. Lisaks on pangad kohustatud oma tegevuses juhinduma põhimõttest „tunne oma klienti“, et vältida rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, tagamaks majanduskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse.
Holm finantseerib meelsasti alustavaid ettevõtteid. Kuna alustavatel ettevõtetel puudub majandustegevuse ajalugu, hindab Holm nende puhul peamiselt ettevõtte omanikke ja juhtkonna jätkusuutlikkust ning äriplaani tugevust.
Holmist saavad liisingut taotleda Eestis registreeritud ja tegutsevad juriidilised isikud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad (v.a vähem kui 12 kuud tegutsenud FIE-d).
Pangad peavad koguma tegeliku kasusaaja kohta infot nii rahapesu tõkestamise kui ka maksualase teabevahetuse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Holm juhindub oma tegevuses vastutustundliku laenamise põhimõtetest ja peab andma hinnangu ka käendaja maksevõimele. Käendaja maksevõime peab olema käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks piisav. Käendaja maksevõime hindamiseks ja käenduslepingu sõlmimiseks vajab Holm pank käendaja kohta „Käendaja ankeedis“ sisalduvat lisainfot.
Holm on huvitatud omafinantseeringu päritolust, sest omafinantseering näitab ettevõtte kapitali kaasamise võimet. Eelkõige soovib pank teada, kas omafinantseering pärineb ettevõtte omanikelt, on seotud hankijate maksetähtaja pikenemisega (sh ületähtaja võlgnevused) või pärineb muudelt kreeditoridelt.
Tulenevalt seadusandlusest on finantsasutustel kohustus täita hoolsusmeetmeid, mille hulka kuulub ka „Tunne oma klienti“ nõuete täitmine (https://pangaliit.ee/rahapesu-tokestamine). Üheks alusmaterjaliks on kliendi pangakonto väljavõte, mis annab ülevaate kliendi igapäevasest majandustegevusest.
Ettevõtte majandustegevuses võib tekkida olukordi, kus ettevõtte likviidsus on piiratud, mistõttu tekivad makseraskused. Kõige olulisem makseraskuste tekkimise puhul on Holm panga informeerimine sellest esimesel võimalusel. Ettevõtte võlgade tekkimist ja ettevõtte sattumist Maksehäirete registrisse on võimalik ennetada koostöös pangaga, mille käigus jõutakse kõige optimaalsema mõlemaid osapooli rahuldava lahenduseni.
Oled finantsteenuse pakkuja Holm Bank AS kodulehel. Enne iga lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
© 2024. Holm Bank AS